KVKK Aydınlatma Metni


TİTRA TEKNOLOJİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili;

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz Titra Teknoloji Anonim Şirketi (“TİTRA”) tarafından web sitemizi (“www.titra.com.tr”) ziyaret etmeniz sırasında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TİTRA olarak, elde edilen kişisel veriler yönünden Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. Bu kapsamda tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim kanallarından ulaşmanız mümkündür.

Adres               : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı ODTÜ BİM 280G No:507 Çankaya/ANKARA
Telefon           : +90 (312) 514 19 87
Web Adresi    : www.titra.com.tr
E-mail             : [email protected]

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

2.1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Ad-soyad, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cep telefonu, adres, telefon no, imza, e-mail, hesap numarası vb. gibi kişisel verileriniz, şirketimize ait “www.titra.com.tr” adresinde yer alan başvuru formunu doldurmanız üzerine, sözleşme, dilekçe veya web sitesi üzerinde kullanılan çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.  

2.2. Kişisel Verilerinizi Toplamaktaki Hukuki Sebebimiz

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle talep ve şikayetlerinizin takip edilmesi gibi sebeplerle, fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza edilmektedir.

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

TİTRA tarafından toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Elde edilen kişisel veriler;

 • TİTRA'nın faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yönetilmesi çerçevesinde; bilgi teknolojileri alt yapısının kurulması ve idaresi, iş sürekliliğinin sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya uygulanması, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması amacıyla,
 • Kişisel verileriniz ve fotoğraflarınız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak, TİTRA tarafından kurumsal aidiyet çalışmaları dahil olmak üzere reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • İlgili mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde, çalışan veya çalışan adayı verilerinin işlenmesi ve staj/mesleki eğitim/burs/eğitim programı faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • İlgili mevzuata uygun olarak, saklama, bilgilendirme, raporlama ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • TİTRA'nın sunduğu ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden yararlanacak kişiler için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yönetilmesi amacıyla,
 • TİTRA tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişilerin tercihleri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kendilerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması veya uygulanması amacıyla işlenecek ve saklanacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

TİTRA, işlediği kişisel verileri, Kanun’un 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, TİTRA’nın iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, bu verileri talep etmeye hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile diğer grup şirketleriyle paylaşabilir.

5- KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak;  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  haklarınız bulunmaktadır.

6- KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI   

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi Kanun’un 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca dilekçe ile veya www.titra.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu doldurarak yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir veya elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Başvurunun geçerli olabilmesi için başvuru dilekçenizde;

 • Ad soyad, imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
 • Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi,
 • Varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bilgilerinizin bulunması zorunludur.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.